Քիմիա

Քիմիա

 1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք
 2. Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ
 3. Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ
 4. Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ
 5. Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը
 6. Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք
 7. Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանդված
 8. Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը
 9. Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
 10. Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը
 11. Խմբեր,ենթաղմբեր,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը
 12. Տարրի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի
 13. Օքսիդացման աստիճան,վալենտականություն
 14. քիմիական կապի տեսակները՝կովալենտ (ոչբևեռայի,բևեռային),իոնային,մետաղական
 15. Քիմիական բանաձև,հաշվարկներ բանաձևվով
 16. Նյութի քանակ,մոլ՝8դաս;
 17. Քիմիական հավասարումներ,քիմիական ռոակցիների տեսակները՝միացման,քայքայման,տեղակալման,փոխանալման՝8դաս;
 18. Բարդ նյութերի դասակարգում՝օքսիդ,թթու,հիմք,աղ՝8դաս;
 19. Քիմիայի օրենքները՝նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը,նյութի բաղադրության պահպանման օչենքը՝8դաս;
 20. Հաշվարկներ ըստ քիմիական հավասարումների՝8դաս;

1․ Քիմիան դա բնագւտական բնություն է, որը ուսումնասիրում է նյութերը, նրանց բաղադրությունը, կառուցվացքը, հատկությւնները, տարացվածությունը, ստացումը և կիռառումը։

Քիմիա, ֆիզիկա, աշխարագրություն, բնագիտություն, կենսաբանություն, աստղագիտություն։

2․ Մեզ շրջապատող բոլոր առարկաները կոչվում են մարմիններ, այն ինչից կազմված են մարմինները կոչվում են նյուտեր օրինակ՝ սեղան, հեռախոս, ոսկի և այլն

3. Պարզ են կոչվում այն նյութերը որոնք կազմված են մեկ և ավել տարից, իսկ բարդը են կոչվում այն նյութերը որոնք կազմված են երկու կամ ավել տարրից։

4.Ֆիզիկական են կոչվում այն երևույթները, որոնց ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում, իսկ քիմիական են կոչվում այն երևուըթները, որոնց ժամանակ առաջնում են նոր նյութեր։

Քիմիա

Քիմիա

1) քիմիական  տարրի  նշանը Au (ոսկի)

2) կարգաթիվը 79, միջուկի  լիցքը +79, 

3) հարաբերական  ատոմային  զանգվածը Ar(Au)=197

4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ) mo(Au)=197.1,66.10 կգ=3270,2։

5) Դիրքը պարբերականհամակարգում«ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը 1 ,ենթախումբը բ։

6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝   (13p, 14n0) 35e:                        

7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը —

8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղn մետաղ է

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

10)հավաքել տեղեկություններ այդ տարրի մասին՝տարածվածությունը,հատ կությունները,որ նյութերի բաղադրության մեջ է մտնում այդ տարրը,այդ նյութերի կիրառումը: