Քիմիա

Քիմիայի Նախագիծ

Նախագիծ 1.Միջառարկայական նախագիծ՝ քիմիա–կենսաբանություն Սպիտակուցներ:
 Ուղղորդող   հարցերը`

Որո՞նք են  կենդանի  օրգանիզմի  հիմնական  տարրերը։
Կենսական տարրեր են կոչվում այն քիմիական տարրի ատոմները որոնք առաջացնում են բարդ օրգանական նյութեր՝ սպիտակուցներ, նուկլեինաթթուներ, ածխաջրեր, ճարպեր, վիտամիններ, գլյուկոզ, սախարոզ, օսլա, գլիկոգեն, լիպիդներ և այլն, որոնք ապահովում են կենդանի օրգանիզմի կենսագործունեությունը։ Կենսական տարրերը դասակարգվում են մակրոտարրերի՝ ածխածին C, ջրածին H, թթվածին O, ազոտ N, ֆոսֆոր P, ծծումբ S, միկրոտարրերի` Երկաթ Fe, Մագնեզիում Mg, Կալցիում Ca, Նատրիում Na, Քլոր Cl, Կալիում K, Յոդ I և այլն, ուլտրատարրերի` Ոսկի Au, Արծաթ Ag, Ուրան U և այլն։

Ո՞րն է  կենդանի  օրգանիզմի  կառուցվածքային  միավորը
Կենդանի օրգանիզմի կառուցվածքային միավորը բջիջն է: Բջջի բաղադրությունը՝ 70-80% ջուր (անօրգանական), 10-20% սպիտակուցներ, 1-5% ճարպեր, 0.2-2% ածխաջրեր, 0,2-2% նուկլեինաթթուներ։

Ինչու՞  են  գիտնականներն ասում. «Կյանքը՝ սպիտակուցների գոյության ձևն  է»
Գիտնականներն այդպես են ասում, որովհետև պիտակուցները մեծ դեր ունեն մեր կյանքում, մենք ապրում և շնչում ենք դրանց շնորհիվ:

Որո՞նք են սպիտակուցների, ածխաջրերի, ճարպերի, նուկլեինաթթուների գործառույթները կենդանի օրգանիզմում
Սպիտակուցի հատկություններ – բնափոխում, ռեակցիոն ունակություն, կառուցողական ֆունկցիա, կատալիզային ֆունկցիա, փոխադրական ֆունկցիա, շարժողական ֆունկցիա։
Ածխաջրերի հատկություններ – կառուցողական ֆունկցիա, էներգիական ֆունկցիա։
Ճարպերի հատկություններ – կառուցողական ֆունկցիա, էներգիական ֆունկցիա։
Նուկլեինաթթուների հատկություններ – սպիտակուցների կառուցվածքի մասին տեղեկատվության պահպանում, հաջորդ սերունդներին փոխանցում, սպիտակուցի սինթեզի իրականացումը։

Ինչպիսի՞  օրգանական և  անօրգանական  նյութեր  կան  կենդանի  օրգանիզմում:
Օրգանական նյութեր՝ ճարպեր, գլյուկոզ, սախարոզ, սպիտակուցներ: Անօրգանական նյութեր՝ ջուր, կերակրի աղ, յոդ, աղաթթու, ածխաթթու գազ, թթվածին:

Սպիտակուցներ
Սպիտաակուցների կառուցվածք
Սպիտակուցների կառուցվածքը բարդ է։ Բոլոր սպիտակուցները բաղկացած են O-ի, C-ի, N-ի, H-ի ատոմներից։ Բոլոր սպիտակուցները պոլիմերներ են, որոնց մոնոմերները ամինաթթուներն են։ Սպիտակուցները տարբերվում են միմյանցից ամինաթթուների թվաքանակով, դրանց տեսակներով և դասավորման հաջորդականությամբ։ Տարբեր ամինաթթուների մոլեկուլներում մի մասը միատեսակ է։ Այն կազմված է ամինախմբից (-NH2) և կարբօքսիլային խմբից (-COOH), իսկ մյուս մասը բոլոր ամինաթթուներում տարբեր է և կոչվում է ռադիկալ (R)։ Սպիատակուցների մոլեկուլները լինում են տարբեր ձևի՝ պարուրաձև, ծալքավոր կամ գնդաձև, որոնք ունեն կառուցվածքային մի քանի մակարդակներ՝
առաջնային (այդ ժամանակ առաջանում է պեպտիդային կապ)
երկրորդային (այդ ժամանակ պեպտիդային շղթան պարուրաձև ոլորվում է)
երրորդային և չորրորդային (այս երկու ժամանակներում արդեն ընդունում է իրեն յուրահատուկ տարածական դիրքը) (երկրորդային և երրորդային կառուցվածքի խախտումը կոչվում է բնափոխում)։
Սպիտակուցների հատկությունները և ֆունկցիաները
Սպիտակուցները լինում են ջրում լուծելի և անլուծելի։Որոշ սպիտակուցներ 100 նմ երկարությամբ թելերի տեսք ունեն, սակայն մեծ թիվ են կազմում 5-7 նմ տրամագիծ ունեցող գնդաձև սպիտակուցները։ Սպիտակուցների ֆունկցիաներն են՝
Ռեակցիոն ունակությունը (կարող են փոխազդել անօրգանական և օրգանական միացությունների հետ։)
Կառուցողական ֆունկցիա (սպիտակուցներից են կառուցված բջիջների բոլոր տեսակի թաղանթները և բջիջների տարբեր օրգանոիդները։)
Կատալիզային ֆունկցիա (Այդպիպսի ֆունկցիայով օժտված սպիտակուցները կոչվում են ֆերմենտներ։ Դրանք արագացնում են բջջում տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիաները։)
Փոխադրական ֆունկցիա (ապահովում է տարբեր նյութերի՝ շրջակա միջավայրից դեպի բջիջ, ինչպես նաև բջջից դեպի շրջակա միջավայր կամ էլ բջջի ներսում մի տեղից մյուսը տեղափոխումը։)
Շարժողական ֆունկցիա (հատուկ կծկվող սպիտակուցները մասնակցում են բջիջներին և տարբեր օրգանիզմներին բնորոշ բոլոր տեսակի շարժումներին։)

Без рубрики

Трёхдневное путешествие


Я очень сильно волновалась перед тем как отправиться в это трехдневное путешествие, было очень много ожиданий. Я не знала, каково это- поехать со своими знакомыми людьми в путешествие, для меня это было в новинку. Пару дней назад до путешествия как будто счастливой случайности я говорила о том, как хочу поехать в путешествие со школьными друзьями, и вот это маленькое чудо произошло. 

Начали наш путь мы утром 12 числа, собрав все вещи мы направились в путь, во время пути мы остановились в паре мест для того, чтобы подкрепиться, а еще мы остановились у монастыря Лори, мне очень понравилось, какие там были виды, было очень красиво, я была в восторге. Во время дороги я в основном молчала и слушала музыку, ибо не очень хотела с кем-то общаться, тогда я была незнакома со многими, кто ехал со мной, а мои друзья были явно уставшими на то время. 

После этого мы поехали обратно домой, сели у костра, но из-за плохой погоды не получилось просидеть у него так же долго, как в первый день, мы все были немного огорчены, но все же приняли решение пойти потанцевать дома, ну а после поиграть в игры и послушать лёгкий джаз и рок. 

Начали наш путь мы утром 12 числа, собрав все вещи мы направились в путь, во время пути мы остановились на пару мест для того чтобы подкрепиться, а еще мы остановились у Лори Монастыря, мне очень понравились какие там были виды, было очень красиво я была в восторге. Во время дороги я в основном молчала и слушала музыку ибо не очень хотела с кем-то общаться, тогда я была не знакома с многими кто ехал со мной, а мои друзья были явно уставшими на то время.

Небо у Лори Монастыря

После того, как мы доехали до деревни Гюлагарак, мы устроились в одном маленьком домике, где было пара комнат, из которых одну заняли мы с моими подругами. Вид у нашего дома был очень красивым, рядом было что-то типа маленького озера, у которого очень уютная и хорошая атмосфера, мы с друзьями часто собирались около него, когда просто хотели подышать свежим воздухом, и в первый день мы даже встретили закат у этого озера, когда шли за продуктами в магазин. 

По обратном из магазина пути мы еще сорвали несколько веточек с ивы, а еще сделали маленький марафон бега. 

Вернувшись домой, мы поели, было вкусно и приятно проводить время в той компании за столом, когда тебя окружают очень светлые и добрые люди. 

После ужина мы все собрались у костра, я впервые была у костра, так что я восхищалась тем красивым огнем, который пылал из костра, иногда даже дотрагиваясь до ног. Царила очень уютная атмосфера, особенно когда учительница Нелли вместе учительницей Джули начали петь армянские народные песни. Их было очень приятно слушать, особенно интересно было то, как учительница Нелли придавала свой особый характер песне. 

На следующий день мы поехали на фестиваль праздника «трндез», это была основная причина того, почему мы все собрались в это трехдневное путешествие. Перед тем, как мы поехали на фестиваль, утром мы тщательно работали над своим выступлением. А когда приехали, с волнением спели 2 наши песни, которые планировали, ну а после нашему выступлению помешала другая музыка. После этого мы сели жарить картошку, а некоторые пошли танцевать, лично я осталась у готовки, хоть и очень хотела присоединиться к танцам. 

После этого мы поехали обратно домой, сели у костра, но из-за плохой погоды не получилось просидеть у него так же долго, как в первый день, мы все были немного огорчены, но все же приняли решение пойти потанцевать дома, ну а после поиграть в игры и послушать лёгкий джаз и рок. 

Наутро мы уже все собирались для того, чтобы завершить наше путешествие, было немного грустно, ибо даже за эти три дня я очень привязалась к тому месту и было очень грустно покидать эти виды. Я познакомилась с очень многими интересными людьми и была очень рада, что поехала в это путешествие. 

В целом мне очень понравилось, очень теплые и хорошие воспоминания остались от этого путешествия. Я особо впечатлена этим, ибо была в такой очень милой и хорошей компании в первый раз. Я надеюсь, что в будущем будет так же хорошо. 

Без рубрики·Գրականություն

Հովհաննես Թումանյան

Վերլուծություն

Պոեմը պատմում է Լոռվա հովիվ Սաքոի մասին, ում Թումանյանը ներկայացնում է՝ աժդահա, հսկա, անվախ չոբանի տեսքով: Քանի որ նա հովիվ էր՝ իր «տուն տեղը» Լոռվա բնությունն էր, ձորերը, ժայռերը, որոնք դեմ հանդիման անթարթ միմյանց էին նայում հանդարտ: Եվ մի երեկո իր օգնականը գնացել էր գյուղ, և Սաքոն միայնակ էր մնացել: Լոռվա թարմ օդն ու մենակությունը սկսեցին վատ աազդել Սաքոի վրա, երբ սկսեց տատիկի պատմածները տեսիլքների վերածելով դարձնել իրականություն: Եվ հենց այս պատճառով էլ նա սկսեց խելագարվել: Լոռեցի Սաքոն հիմնված է իրական դեպքերի վրա, և գլխավոր հերոսը համարվում է Հովհաննես Թումանյանի ծանոթներից:

Թումանյանը լինելով Լոռեցի՝ սքանչելի ու հոյակապ կերպով է նկարագրում Լոռվա բնությունը, մոտդ առաջանում է ցանկություն հենց այնտեղ լինելու, զգալու այն ինչ զգացել է Թումանյանը նկարագրելով իր հայրենի բնությունը.Էն Լոռու ձորն է, ուր հանդիպակաց

Ժայռերը՝ խորունկ նոթերը կիտած՝

Դեմ ու դեմ կանգնած, համառ ու անթարթ

Հայացքով իրար նայում են հանդարտ։

Ինչ-որ առումով պոեմը նման է կոմեդիայի, երբեմն էլ ողբերգության… Կարելի է ասել այն տրագիկ կոմեդիա է…

Սկզբում զարմանում ես, հետո ծիծաղում նրա վրա, որ Լոռեցի Սաքոն սեփական մտքերի պատճառով ինքն իրեն հասցնում է խելագարության: Մի կողմից էլ արդեն ավելի խորը նայելով հասկանում ենք, թե ինչի կարող է մարդ ինքն իրեն հասցնել իր սեփական մտքերով, տվյալ դեպքում անգամ երևակայութան պատճառով: Եվ, որ կյանքդ տեսիլքների պատճառով կարող է մի քանի րոպեում փոխվել..

Սա ինձ համար տրագիկ կոմեդիա է, «Ահա թե ինչի կյանքում կարելի է հասնել մենակության պատճառով, սեփական մտքերի, գոյություն չունեցող երևույթների պատճառով»…

գունանկար, գծանկար

Ցուցահանդես

4 февраля у нас в Севрной школе будет выставка к которой мы готоволись очень трепетно. За такое небольшое время я научилась более аккуратно делать линии и подбирать цвета.

стиль минимализма на самом деле более сложный чем кажется. Надо чувствовать эмоции в даже в таких картинах.

Надеюсь вам понравится наша выставка.