Քիմիա

7,8- րդ դաս. անցածի կրկնողություն

 Թեմաները՝ Ֆիզիկական մարմին  և  նյութ:Ինչ՞ է նյութը, պարզ և բարդ նյութեր, անօրգանական և  օրգանական  նյութեր:Մաքուր  նյութեր, խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ): Նյութի  հատկությունները՝ ֆիզիկական,  քիմիական, ֆիզիոլոգիական: 

Հարցեր և վարժություններ.

  • Սահմանեք և բնութագրեք ո՞րն է կոչվում ֆիզիկական մարմին,օրինակներ…

բոլոր ֆիզիկական մարմինները կազմված են նյութերից

  • Մոտավոևապես քանի՞ միլիոն  նյութ  է  հայտնի մարդկությանը

30,000,000

  • Սահմանեք,դասակարգեք և բնութագրեք նյութերը, գրեք պարզ և բարդ, անօրգանական և օրգանական նյութերի օրինակներ…

նյութը տարածության մեջ որոշակի ծավալ և զանդված ունեցող փոխազդող մասնիկների արցյունքն է իրեն բնորոշ բաղադրությամբ, հատկություններով և կառուցվացքով օշտված

  • Սահմանեք և բնութագրեք մաքուր նյութերի հատկությունները`ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական, օրինակներ….

մաքուր են այն նյութերը, որոնք ունեն հաստատուն բաղադրություն, բնորոշ կառուցվածք, ուստի և օժտված են խիստ որոշակի հատկություններով: