մաթեմատիկա

206

ա) x² + 1 x պատկանում է [-3;3]
f(-3)=9+1=10
f(-2)=4+1=5
f(-1)=1+1=2
f(0)=0+1=1
f(1)=1+1=2
f(2)=4+1=5
f(3)=9+1=10

x³-1; x պատկանում է [-2;2]

x = -2
x³ — 1 = -8 — 1 = -9
x³-1 = 8 — 1 = 7
y պատկանում է [-9;7]

16 x պատկանում է [0;4]
———
x² + 4

x = 0;y = 4
x = 1;y = 16/5
x = 2;y = 2
x = 3;y = 16/13
x = 4;y = 4/5

√x + 1 x պատկանում է [0;9]
x=0
√x + 1 = 1
√x + 1 = 3 + 1 = 4

y պատկանում է [1;4]